Publicatiedatum: 27 december 2021

De gemeente Hollands Kroon, Woonzorggroep Samen en woningcorporatie Wooncompagnie gaan samen onderzoeken of zij de locatie Torenstraat en het tussengebied van de Torenstraat / Havenstraat in Middenmeer kunnen herontwikkelen. De drie partijen tekenen hiervoor een intentieovereenkomst. De plannen zijn erop gericht om in deze wijk invulling te geven aan een inclusieve samenleving. Oftewel een samenleving waarin iedereen meedoet en ertoe doet!

Behoefte in Kop van Noord-Holland
Voor jongeren, starters, maar óók voor de groeiende groep ouderen die langer zelfstandig willen blijven wonen, zijn er op dit moment te weinig opties in de Kop van Noord-Holland. Bijvoorbeeld wanneer zelfstandig wonen niet meer gaat, er een behoefte ontstaat aan geclusterd wonen of wonen met 24-uurs zorg. Of de locatie Torenstraat en het tussengebied van de Torenstraat / Havenstraat de ideale plek is om hieraan invulling te geven, wordt in 2022  door deze partijen onderzocht.

Een complete lijn van zorg
Woonzorggroep Samen heeft al eerder onderzoek gedaan naar de beschikbaarheid van zorg in een aantal kernen. Voor Middenmeer is vast komen te staan dat daar onvoldoende zorg beschikbaar is. Tanja Ineke, voorzitter Raad van Bestuur van Woonzorggroep Samen geeft hierbij aan: ‘Met de grote groep ouderen die de komende jaren ondersteuning en zorg nodig gaan hebben, zien wij een enorm belang in het samen met én voor onze ouderen zorgen. Denk hierbij aan familie, maar ook vrijwilligers en buren kunnen hier een zeer belangrijke rol in spelen. Met elkaar voor elkaar, dat maakt een gebied voor iedereen fijn om in te leven.’

Samen kunnen we meer dan alleen
De nieuwe koers van Wooncompagnie sluit uitstekend aan bij de intentie om met andere partijen deze klus op te pakken. Wijken met een plek voor iedereen is een prominent onderdeel van de koers van deze corporatie. Daarbij wil de corporatie meer de samenwerking opzoeken met andere partijen. Stefan van Schaik, directeur-bestuurder van Wooncompagnie zegt daarover: ‘Onze ambities zijn groot, maar we moeten tegelijkertijd realistisch blijven. Door op te trekken met andere partijen kunnen we meer bereiken.’

Bewoners Torenstraat - tussengebied Havenstraat
De bewoners van de Torenstraat en het tussengebied van de Havenstraat worden door Wooncompagnie regelmatig op de hoogte gehouden van de mogelijke plannen voor hun wijk. Wooncompagnie onderkent dat dit voor hen een spannende tijd is. ‘Wat wij kunnen doen, is de bewoners van alle stappen op de hoogte brengen’, aldus gebiedsregisseur van Wooncompagnie Angelo van Rijn. ‘Als er uiteindelijk gekozen wordt voor sloop of gedeeltelijke sloop, wordt een duidelijk sociaal plan opgesteld voor de bewoners aan de Torenstraat. In de tussentijd biedt ons Buurtteam een luisterend oor voor wie daar behoefte aan heeft’.

Van vergrijzing naar vernieuwing
De gemeente Hollands Kroon heeft in de ‘Woonvisie Hollands Kroon’ ambities vastgelegd op het gebied van wonen, waarbij er een focus ligt op de groei van het aantal woningen en een goede aansluiting van de woningvoorraad bij de wensen en eisen van ouderen. Wethouder Theo Groot: ‘Ik ben enthousiast over dit plan, woningen voor een brede doelgroep. Uiteraard moet er nog veel uitgewerkt worden en wordt aansluiting gezocht met de initiatiefnemers van de Oude Beurs, waar dit plan op aansluit. Het is een mooie ontwikkeling voor Middenmeer die aansluit bij onze woonvisie om te bouwen voor jongeren, starters en ouderen’.