Huurverhoging

Toelichting uitgestelde huurverhoging per 1 oktober 2020
We leveren in een uiterst onzekere en bijna onwerkelijke tijd. De overheidsmaatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus hebben grote invloed op het leven van ons allemaal. Zoals u weet, passen wij jaarlijks per 1 juli onze huren aan. Dat vinden we in deze onzekere tijd niet gepast. We stellen de huurverhoging daarom uit tot 1 oktober 2020. Dat doen we na overleg met de Samenwerkende Huurdersorganisaties (SHO). Tot 1 oktober blijft u dus gewoon de ‘oude’ huur betalen. Dat geeft u misschien wat extra lucht. 
Wat mogen we van de overheid vragen?
Van de overheid mogen wij een huurverhoging van inflatie plus 2,5%, ofwel 5,1 procent vragen. Heeft u een wat hoger inkomen? Dan mogen we zelfs 6,6 procent huurverhoging vragen. Wij gaan daar bewust niet in mee.
Welke huurverhoging vragen wij?
Wooncompagnie beperkt de huurverhoging tot 2 procent. De verhoging is nooit meer dan 12,50 euro per maand als u in een sociale huurwoning woont (dat is een woning met een huur die lager is dan 737,14 euro).
Wat is er anders dan andere jaren?
De hoogte van de huurverhoging is dit jaar niet meer afhankelijk van de streefhuur. De streefhuur is de prijs die in onze ogen redelijkerwijs past bij uw woning. De meeste netto huren liggen al dicht bij de streefhuur. Daarom stappen we dit jaar over naar een huurverhoging die voor iedereen gelijk is.
Wat betekent dit?
Dat betekent dat we aan alle huurders een huurverhoging vragen. Maar dat betekent ook dat de huurverhoging voor iedereen lager is dan de inflatie. De inflatie geeft aan hoeveel procent het leven duurder is geworden. Die inflatie is dit jaar flink opgelopen tot 2,6 procent.
Waarom wijken wij af van wat wij van de overheid mogen vragen?
Omdat wij vinden dat dit hard nodig is. Het inkomen van een groot deel van onze huurders stijgt niet mee met de inflatie. Pensioenen worden amper verhoogd of zelfs gekort. Maar de kosten voor het levensonderhoud stijgen wél. Daarom doen we er alles aan om de huren zo betaalbaar mogelijk te houden. Omdat Wooncompagnie ook te maken heeft met stijgende kosten is een beperkte huurverhoging helaas toch noodzakelijk.
Hoe werkt de huurverhoging? Twee voorbeelden:
Voorbeeld 1:
Uw huidige huur is 500 euro. Per 1 oktober wordt de huurprijs verhoogd met 2 procent met een maximum van 12,50 euro. 2 procent van 500 euro is 10 euro. Uw nieuwe huurprijs wordt 500 euro + 10 euro = 510 euro.
Voorbeeld 2:
Uw huidige huur is 700 euro. Per 1 oktober wordt de huurprijs verhoogd met 2 procent met een maximum van 12,50 euro. 2 procent van 700 euro is 14 euro. Uw nieuwe huurprijs wordt 700 euro + 12,50 euro = 712,50 euro.
Huurbevriezing
In een aantal gevallen kunt u huurbevriezing aanvragen. Alle huurders die mogelijk recht op hebben op huurbevriezing ontvangen voor 1 augustus een bericht om hen te attenderen op deze mogelijkheid.
Meer informatie?
U ontvangt voor deze datum het bericht met de huurverhoging die voor u geldt. Als wij uw e-mailadres hebben gaat dat per mail. Indien wij geen e-mailadres van u hebben is dat per brief. 

Veelgestelde vragen

Kan ik bezwaar maken tegen de voorgestelde huuraanpassing?

Bent u het niet eens met de voorgestelde huuraanpassing? Dan kunt u bij Wooncompagnie een bezwaarschrift indienen.
U kunt het bezwaarschrift tot 1 oktober indienen. U krijgt van Wooncompagnie antwoord op uw bezwaar. Bent u het niet eens met dit antwoord dan kunt u dit kenbaar maken bij Wooncompagnie en die stuurt het bezwaar door naar de Huurcommissie.

Contactformulier Wooncompagnie

Heeft bezwaar maken zin?

Bezwaar maken kan zinvol zijn als:

  • het huurverhogingspercentage hoger is dan het door het Ministerie vastgestelde percentage;

  • de huurprijs door de huuraanpassing boven de maximale huurprijsgrens komt te liggen;

  • eerder de huur door de Huurcommissie tijdelijk is verlaagd, vanwege ernstige onderhoudsgebreken aan de woning en deze gebreken nog niet zijn verholpen (of er loopt nog een dergelijke procedure bij de Huurcommissie).


Let op!
 U kunt géén bezwaar maken tegen huuraanpassing op grond van ernstige onderhoudsgebreken. Hiervoor kunt u het hele jaar gebruikmaken van een andere procedure bij de Huurcommissie: ‘Een verzoek om tijdelijke huurverlaging vanwege ernstige onderhoudsgebreken’. Meer weten? Kijk op www.huurcommissie.nl of bel 0800 488 72 43. 


Ik heb bezwaar gemaakt tegen de huuraanpassing. Hoef ik de huuraanpassing dan niet te betalen?

Dit is een misverstand. Als u een bezwaarformulier indient, is het duidelijk dat u het niet eens bent met de huuraanpassing. U dient het nieuwe huurbedrag gewoon te betalen. Stelt de Huurcommissie u in het gelijk? Dan storten we het te veel betaalde bedrag naar u terug. 

Ik ben het niet eens met de huuraanpassing, want ik kan de aanpassing niet betalen. Wat nu?

Dit is geen geldige reden om de huuraanpassing niet te betalen. Misschien komt u in aanmerking voor huurtoeslag? Op de website van de Belastingdienst wordt u stap voor stap geholpen met het aanvragen huurtoeslag. Klik hier. U kunt ook telefonisch een aanvraagformulier opvragen. U belt hiervoor met de Belastingtelefoon 0800 0543 (gratis). 

Wooncompagnie kan u niet helpen met het aanvragen van huurtoeslag. Heeft u hulp nodig bij het aanvragen en u kunt niet terecht bij iemand in uw omgeving? Dan kunt u zich wenden tot bijvoorbeeld Wonen Plus Welzijn, Sociale Raadslieden en de Ouderenbond.


Wanneer kan ik het bericht met daarin de huuraanpassing verwachten?

Dit jaar ontvangt u de brief met daarin de jaarlijkse huurverhoging later dan gebruikelijk, namelijk voor 1 augustus 2020. We stellen de huurverhoging door de coronacrisis dit jaar bij wijze van uitzondering uit tot 1 oktober 2020. We doen dat in nauw overleg met de Samenwerkende Huurdersorganisaties (SHO). Tot 1 oktober blijft u dus gewoon de ‘oude’ huur betalen. Dat geeft u misschien wat extra lucht.

Hoe berekent Wooncompagnie de huuraanpassing?

De huuraanpassing die wij dit jaar vragen is voor iedereen hetzelfde. We vragen 2% huurverhoging. Bij sociale huurwoningen is de huurverhoging niet meer dan 12,50 euro (dit is het geval als u een kale huurprijs betaalt van € 625 of meer, tot maximaal € 737,14). Woningen die onder de vrije sector vallen komen worden niet gekort op € 12,50.

Mag Wooncompagnie de huur aanpassen?

Ja, volgens de wet mag Wooncompagnie elk jaar per 1 juli de huren aanpassen. Wij hebben dit jaar in verband met de uitzonderlijke situatie die de Corona-crisis met zich meebrengt in nauw overleg met de SHO besloten de huren per 1 oktober 2020 te verhogen. Tot 1 oktober blijft u dus de "oude" huur betalen. De huuraanpassing die dit jaar van het Rijk maximaal mag worden gevraagd is:
Voor meer informatie kunt u terecht op de website van de Rijksoverheid. Klik hier.
De inkomensgrens voor de inkomensafhankelijke (hogere) huuraanpassing in 2020 is 43.574 euro (gezamenlijk inkomen van huidige bewoners). De toegestane maximale percentages zijn:
5,1 procent (inflatie + 2,5 procent) voor huishoudens met een inkomen tot en met 43.574 euro,  huishoudens bestaande uit meer dan 3 personen en huishoudens met een of meer AOW-gerechtigden.
6,6 procent (inflatie + 4 procent) voor huishoudens met een inkomen boven 43.574 euro.

Waarom krijg ik een huurverhoging terwijl mijn huur hoger is dan de streefhuur?

Dit jaar vragen alle huurders hetzelfde percentage aan huurverhoging ongeacht de hoogte van uw huur of streefhuur. Dit doen wij omdat wij de huren de afgelopen jaren al in de buurt van de streefhuur hebben gebracht. Waarschijnlijk heeft u daarom vorig jaar en het jaar ervoor geen huurverhoging gekregen of zelfs een huurverlaging gehad. Anderzijds vragen wij vanaf dit jaar  alle huurders weer een bescheiden huurverhoging omdat de inflatie best hoog is (2,6%). Als we aan u weer geen huurverhoging vragen, dan krijgt een andere huurder een huurverhoging ver boven inflatie. Dat vinden we niet wenselijk.  

Kom ik aanmerking voor huurverlaging?

Huurders van Wooncompagnie komen niet in aanmerking voor huurverlaging, omdat de huurprijzen van de sociale huurwoningen van Wooncompagnie al worden afgetopt op de liberalisatiegrens van €737,14. Betaalt u een huur hoger dan 737,14 euro? Dan huurt u een vrije sectorwoning van ons. De mogelijkheid tot huurverlaging is niet van toepassing voor vrije sectorwoningen.

Welke huuraanpassing vraagt Wooncompagnie?

Wooncompagnie kiest bewust voor een bescheiden huuraanpassing. Onze huuraanpassing is 2,0% en met een maximum van €12,50 voor de sociale huurwoningen. Gemiddeld is de huuraanpassing met 2,0% lager dan de inflatie (2,6%). het bedrag dat voor u geldt, vindt u in het bericht  dat u voor 1 augustus 2020 van ons ontvangt. 

Waarom kiest Wooncompagnie voor gematigde huren?

Dat doen we omdat wij weten dat betaalbaarheid belangrijk is voor u. Wij willen de huurprijzen dus zo laag mogelijk houden. Daarom bekijken we ons huurbeleid elk jaar kritisch. Meer weten over ons huurbeleid klik hier. link volgt nog

Koppelt Wooncompagnie de huuraanpassing dit jaar aan mijn inkomen?

Nee, Wooncompagnie koppelt ook dit jaar de huuraanpassing niet aan uw inkomen. Wij hebben uw inkomensgegevens dus niet opgevraagd bij de Belastingdienst. Goed om te weten: als wij uw inkomensgegevens wél hadden opgevraagd, had de Belastingdienst u daarover geïnformeerd.

Onlangs heb ik het huurcontract gekregen en dan krijg ik nu al een huuraanpassing?

Dit jaar maken we hierop een uitzondering door de huurverhoging op 1 oktober door te voeren in verband met de coronacrisis. Dit is wettelijk zo geregeld. U kunt dit ook nalezen in de Algemene Huurvoorwaarden.

Wat is de streefhuur?

De streefhuur is de reële huurprijs die wordt gevraagd als een woning vrijkomt. De streefhuren die Wooncompagnie hanteert liggen op ongeveer 2/3 van de maximale huren. De maximale huur is wat Wooncompagnie wettelijk mag vragen voor uw woning.

Kan ik de nieuwe huur op dezelfde manier blijven betalen?

Betaalt u de huur via een automatisch incasso? Dan wordt met ingang van 1 oktober automatisch het nieuwe huurbedrag afgeschreven. Betaalt u op een andere wijze? Bijvoorbeeld via een periodieke overschrijving via uw eigen bank? Zorg er dan voor dat met ingang van 1 oktober 2020 het juiste huurbedrag wordt betaald.

Hoe wordt mijn huurprijs berekend?

Uw woning kent een wettelijke puntentelling. Op basis daarvan wordt de maximale huurprijs bepaald.

Mijn puntentelling klopt niet. Krijg ik nu een lagere huuraanpassing?

Nee, de huuraanpassing is wettelijk bepaald. Dit staat los van het aantal punten van de woning, mits de maximale huurprijs niet wordt overschreden. Uiteraard moet uw puntenwaardering wel goed in het systeem staan. Klopt de puntenwaardering niet bij u? Laat het ons weten via ons contactformulier. 

 

De WOZ-waarde invloed heeft op de punten. Maar ik ben het niet eens met de WOZ-waarde. Wat nu?

Wooncompagnie laat jaarlijks de door de gemeente vastgestelde WOZ-waardes toetsen door een beëdigd taxateur. Indien afwijkingen worden geconstateerd maakt Wooncompagnie bezwaar.
U kunt alsnog bezwaar maken tegen de WOZ-waarde binnen een bepaalde termijn dat u van uw gemeente de beschikking heeft ontvangen. Dit traject gaat geheel buiten Wooncompagnie om. Als u bezwaar maakt tegen de WOZ-waarde en u wordt in het gelijk gesteld, dan ontvangt Wooncompagnie van de gemeente de gecorrigeerde WOZ-waarde. Deze wordt door Wooncompagnie direct in de WWS van uw woning gecorrigeerd.
Indien blijkt dat door de correctie de huurverhoging aangepast moet worden, zal Wooncompagnie dit direct doorvoeren en storten we het teveel betaalde weer naar u terug.

 

Mijn buren betalen minder huur dan ik. Hoe kan dat?

Als het huurcontract van een woning wordt opgezegd en de woning opnieuw wordt verhuurd, mag Wooncompagnie de huur aanpassen en in overeenstemming brengen met de streefhuur. Door de jaren heen zijn er verschillen geweest in het huurbeleid waardoor de huurprijzen kunnen variëren.

Ik zie geen puntentelling over mijn woning op Mijn Wooncompagnie. Hoe kan dit?

In sommige gevallen hebben woningen geen puntentelling. Hierbij moet u denken aan monumenten, woon-zorgcomplexen en woningen uit de vrije sector (netto huur > € 720,42).

Huurbevriezing aanvragen

In een aantal gevallen kunt u huurbevriezing aanvragen. Alle huurders die mogelijk recht op hebben op huurbevriezing ontvangen voor 1 augustus 2020 een bericht om hen te attenderen op deze mogelijkheid. Hierin staat precies aangegeven wat de voorwaarden zijn en hoe u dit kunt aanvragen.

Staat uw antwoord hier niet tussen?