Governance en bestuur

Een deugdelijk ondernemingsbestuur (ook wel ‘corporate governance’) vinden wij van het grootste belang. Daaronder verstaan we: integer en transparant handelen van het bestuur, goed toezicht op het ondernemingsbestuur en het afleggen van verantwoording over het uitgevoerde toezicht. De Governance Code Woningcorporaties is voor Wooncompagnie leidend. In de onderstaande documenten staat hoe we ons ondernemingsbestuur hebben ingericht.

Governancestructuur Wooncompagnie
In de Governancestructuur Wooncompagnie verantwoorden wij ons over de toepassing van de Governance Code.

Reglement Raad van Commissarissen
In dit Reglement staan de regels die de Raad van Commissarissen en de afzonderlijke leden moeten naleven rond taken, aanstellingen en relaties met anderen.

Toezicht- en toetsingskader Raad van Commissarissen
In dit toezicht- en toetsingskader heeft de raad uitgewerkt hoe hij deze visie in de praktijk wil brengen. Het toezichtkader beschrijft op hoofdlijnen het speelveld en de taken van de corporatie en omvat het geheel van spelregels die de raad van commissarissen bij het uitoefenen van zijn taken volgt. Het toetsingskader is voor het bestuur kaderstellend om te besturen en voor de raad van commissarissen richtinggevend om toezicht te houden.

Toezichtvisie 
De visie van het bestuur en de Raad van Commissarissen (RvC) van Wooncompagnie op toezicht houden is vastgelegd in deze toezichtvisie.

Profielschets Raad van Commissarissen

Hoe moet de Raad van Commissarissen worden samengesteld qua expertise? Aan welke eisen moeten de afzonderlijke leden voldoen? Dat leest u in de profielschets.

Rooster van aftreden Raad van Commissarissen
Leden van de Raad van Commissarissen worden voor vier jaar aangesteld. U kunt hier het rooster van aftreden inzien.

Reglement Auditcommissie
De Auditcommissie adviseert de Raad van Commissarissen over haar taak. Meer weten over de regels waaraan deze commissie moet voldoen? Klik dan hier.

Reglement Selectie- en remuneratiecommissie
Het reglement van de Selectie- en remuneratiecommissie vindt u hier. De Remuneratiecommissie adviseert de Raad van Commissarissen onder andere over benoemingen van leden.

Bestuursreglement

Alles over taken, bevoegdheden, benoemingen en relaties van het bestuur van Wooncompagnie leest u hier.

Profielschets Bestuur
Op grond van het reglement van de RvC heeft de RvC een profielschets opgesteld van het bestuur. In deze profielschets is onder andere opgenomen over welke competenties een bestuurder moet beschikken, waar een bestuurder verantwoordelijk voor is en tot welke resultaten dit leidt.

Bestuurssamenstelling
De bestuurder van Wooncompagnie is Stefan van Schaik.

Reglement financieel beleid en beheer
U leest het reglement financieel beleid en beheer van Wooncompagnie hier.

Treasurystatuut
U leest het Treasurystatuut van Wooncompagnie hier. Op dit statuut is dit addendum van kracht.

Fiscaal reglement Wooncompagnie
U leest het fiscaal reglement van Wooncompagnie hier.

Verbindingenstatuut
Als we relaties aangaan met personen of organisaties, dan worden deze getoetst aan de bepalingen in het Verbindingenstatuut.

Investeringsstatuut
Als er investeringen worden aangegaan, dan worden deze getoetst aan de bepalingen in het Investeringsstatuut.

Integriteit reglement
Het reglement vormt de kapstok voor het onderwerp "integriteit" binnen Wooncompagnie.  

Integriteitscode

Wij respecteren privacy en nemen in bepaalde gevallen geen geschenken aan van derden. Wat we verder verstaan onder integriteit, leest u in de code.

Meldregeling voor misstanden
Deze regeling geeft medewerkers en andere belanghebbenden van Wooncompagnie de mogelijkheid om misstanden binnen de organisatie te melden zonder dat hun positie in gevaar komt.

Beloningsbeleid
Het beloningsbeleid voor de medewerkers van Wooncompagnie is gebaseerd op de CAO Woondiensten. De Raad van Commissarissen (RvC) stelt het bezoldigingsbeleid voor het bestuur vast en bepaalt de bezoldiging van het bestuur binnen dit kader. Het bezoldigingsbeleid wordt vastgesteld met inachtneming van de Sectorbrede Beloningscode Bestuurders Woningcorporaties (SBBW) en met inachtneming van de toepasselijke wet- en regelgeving. De Raad van Commissarissen stelt de bezoldiging van de leden van de RvC vast met inachtneming van de Honoreringscode Commissarissen van de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties (VTW). De bezoldiging van een lid van de RvC is niet afhankelijk van de resultaten van de corporatie. Het beloningsbeleid van Wooncompagnie voldoet aan de Wet Normering Topinkomens (WNT). Meer informatie over de bezoldiging vindt u in de meest recente jaarrekening die op onze website is gepubliceerd.